Mùa xuân có hình dạng đặc biệt

Special- shaped spring